Tarafar

Varmı : Varmı.com, varmi.com.tr alan adları altında, kendisine ait sistemler aracılığıyla hizmet verenler tarafından listelenen ilanlara aracılık eden Varmı Bilişim Ticaret Anonim Şirketini,

Hizmet Veren : Varmı aracılığı ile bağlantıya geçtiği kişilere, belirli bir hizmeti yerine getirme icabında bulunan, Varmı’dan bağımsız işgören, sözleşme ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

Hizmet Alan : Varmı aracılığı ile Hizmet Verenler tarafından sunulan hizmeti doğrudan Hizmet Veren’den alan, sözleşme ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

Taraflar veya kullanıcılar: Aracılık sözleşmesi kapsamında aralarında sözleşme kurulmasına amaçlanan Hizmet Alan ve Hizmet Vereni, ifade eder.

Tanımlar

Platform : Varmı tarafından aracılık hizmetinde kullanılan, tüm elektronik sistem ve arayüzler,

Ödeme Aracısı: Varmı ile ortaklık yapan, ödeme hizmetlerini Varmı adına yürüten, bağımsız olarak Hizmet Alan ve Hizmet Veren’e Varmı sistemlerine kayıt sırasında aralarında onayladıkları sözleşme çerçevesinde ödeme hizmeti veren kuruluşu, ifade eder.

Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu, Varmı’nın Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında bir hizmet sözleşmesi kurulmasına aracı olması, Tarafları bir araya getiren bir platformu sağlamasıdır.

Sözleşmenin İfası

Varmı, sahip olduğu Platform dahilinde Hizmet Alana, seçtiği niteliklerde bir Hizmet Veren ile sözleşme kurmalarına aracılık etmeyi taahhüt eder.

Varmı, işletmesinde bulunduğu platformu Taraflara İnternet üzerinden erişilebilir kılacaktır.

Varmı, Platformda Hizmet Veren’in ilgili hizmetine ilişkin koşul ve detayları uygun şekilde potansiyel Hizmet Alan’lara gösterecektir.

Varmı, Hizmet Veren tarafından sunulan hizmetin niteliğine ilişkin Hizmet Alan’ın itirazlarını değerlendirecek ve ödeme aracılığı yapacaktır.

Varmı, Taraflar’ın arasında kuracağı hizmet sözleşmesi ve ödemesi kapsamında aracılık görevi görecektir. Bu kapsamda;

Varmı, ödeme hizmeti vermemekle taraflar Ödeme Aracısı aracılığı ile ödeme hizmetlerine erişecektir.

Varmı, Hizmet Alan’ın Hizmet Veren ile anlaştığı kapsamda hizmet alamaması durumunda Hizmet Alanın talebi üzerine işlem iptal edilir ve hizmet bedeli Hizmet Alana iade edilir.

Varmı, Hizmet Alanın iptal istemi veya hizmetten memnun kalmaması üzerine Hizmet Verene hizmeti vermiş olsa dahi ödemeyi iletmekten koşulsuz olarak çekinebilir. Ödemenin yapılmamasından veya geç yapılmasından dolayı Hizmet Veren Varmı’ya sözleşme kapsamında ayni veya maddi tazminat talebinde bulunamaz.

Hizmet Alan;

Hizmet alan, Varmı Platformu aracılığı ile hizmet almak istediği mesafede bulunan Hizmet Verenlerden dilediğini seçebilir.

Hizmet alan, seçtiği Hizmet Veren ile Varmı Platformunun sunduğu iletişim araçları ile iletişime geçerek hizmetin yer, zaman ve koşullarınında anlaşır ve sipariş düğmesi aracılığı ile siparişini verir.

Hizmet alan, sipariş ettiği hizmetin gerçekleşmesi ve memnun kalması üzerine onay düğmesine basması ile veya Varmı Platformunda belirtilen sürenin geçmesi üzerine kendiliğinden ödeme aracısının tuttuğu ücretin Hizmet Alana aktarımını sağlanır.

Hizmet alan, sipariş ettiği hizmetin gerçekleşmemesi, memnun kalmaması veya süresinden önce iptalinin arzulanması durumunda Varmı Platformunda gerekçeli olarak belirtilen süre içinde iptal düşmesine basarak siparişi iptal eder ve ödemesini geri alır.

Hizmet Veren,

Her Kullanıcı, Varmı Platformunda, Hizmet Veren olmak üzere hizmet kaydı yapabilir. Bu kaydı Varmı Platformunun sunduğu imkanlar üzerinden gerçekleştirir.

Hizmet Veren vereceği hizmetin niteliklerini Varmı Platformunun belirlediği çerçevede girmesi ile hizmet vermeye başlayabilir.

Hizmet Alanın, Hizmet Verene hizmet almak adına ulaşması ile birlikte Hizmet Veren vereceği hizmetin detayları ve koşulları hakkında Hizmet alanı bilgilendirir ve anlaşmaya varılır. Bu anlaşma üzerine Hizmet Alanın hizmeti almak üzere sipariş düğmesine basması ile birlikte sipariş arayüz aracılığı ile Hizmet Verene aktarılır.

Hizmet Veren, sipariş üzerine anlaşılan çerçevede hizmeti yerine getirir. Hizmetin yerine getirilmesi üzerine Varmı Platformunun sunduğu arayüz aracılığı ile hizmetin tamamlandığını bildirir.

Hizmet Alanın, verilen hizmetten memnun kalması ve Varmı Platformu aracılığı ile onay düğmesine basması ile söz konusu hizmetin bedeli Ödeme Aracısı tarafından Hizmet Alanın hesabına aktarılır.

Taraf Bilgileri ve Mahremiyet

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince Varmı günün gereklilikleri dahilindeki tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişisel Verileri Politikası bu sözleşmenin bir eki olduğu üzere kayıt sırasında Kullanıcıya sunulacaktır.

Varmı Platformunda, bir işlevin yerine getirilebilmesi için gerekli olan kişisel veri talebinin reddi halinde Varmı söz konusu işlevin sunulması borcu altına girmez.

Tarafların, Varmı platformu üzerinde yayınlayacağı tüm içerik ve bilgiler, talep üzerine resmi kurumlar ile kanuni zorunluluklar çerçevesinde paylaşılacaktır.

Varmı kişisel verilere dayanan profilleme yapmadan, sadece tarafların Varmı sisteminde görüntüledikleri hizmetler ile ilgili reklamları Varmı Platformu üzerinde taraflara sunabilir. Kayıt sırasında rıza göstermeleri durumunda tarafların e-posta adreslerine ticari ileti gönderebilir.

Varmı sunduğu hizmet kapsamında veya Taraflar Varmı hizmetlerini kullanırken 3. taraf web sayfalarına ve hizmetlerine bağlantı verebilirler. Bu bağlantıların ulaştığı hizmetlerin güvenlik ve veri politikalarının, bu sözleşme kapsamında verilen taahhütlere uygunluğunu Varmı garanti etmemektedir. Taraflar Varmı hizmetlerinden elde ettiği bağlantıları kendi sorumluluğunda kullanmalıdır.

Taraflar, Varmı’nın aracılığı ile kuracakları sözleşme kapsamında elde edecekleri kişisel veriler dahil olmak üzere tüm bilgileri 3. kişilere ifşa etmemekle ve kanuni zorunluluklar çerçevesinde işlemekle ve karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür.

Varmı, Platform aracılığı ile gerçekleştirilen tüm iletişimi Hizmet Alan tarafından onay gelinceye veya ifaya ilişkin itiraz süresinin bitimine kadar saklamaktadır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Varmı’nın Yükümlülükleri

Varmı, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve Platformu mücbir sebepler haricinde olağan şekilde erişilebilir kılmak ve Taraflara sunmakla yükümlüdür.

Varmı, Tarafların Platforma sunduğu bilgilerin doğruluğu, yüklenen medyaların yaratacağı izlenim gibi belirleyicilerin ve verilen hizmetlerin nitelik ile kalitesini garanti etmez.

Varmı Platformunun hizmet kalitesi, İnternet hizmet sağlayıcısı Tarafından taraflara sağlanan bağlantının kalitesi ile sınırlıdır ve Varmı sunduğu hizmetlere ilişkin hakimiyeti altındaki altyapının yeterliliğinden başkaca bir yükümlülüğü olmadığını beyan eder.

Varmı, Platformunda Taraflarca bırakılan yorumların doğruluğu ve yeterliliğini garanti etmez.

Varmı, Taraflar arasında bir ayrıma gitmemeyi ve eşit uygulama sürdürmeyi taahhüt eder. Platformun; yorumlar, değerlendirmeler, ücret farklılıkları veya verilmiş hizmet sayısı gibi ölçüler sebebi ile yaratacağı listeleme farklılıkları bu kapsamda değerlendirilmez.

Varmı işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler haricinde hayatın olağan akışının ile sağduyunun gerekliliklerini göz önünde bulunduracak ve sözleşmede tanımlanmamış durumlarda Tarafları bilgilendirerek hareket edeceğini taahhüt eder.

Hizmet Veren’in Yükümlülükleri

Hizmet Veren, kayıt süreci dahil Varmı Platformu dahilinde gerekli olan tüm bilgileri doğru vermekle yükümlüdür.

Hizmet Veren, verdiği hizmetin; niteliğini, kapsamını, ulaştırılma süresini, tamamlanma süresi ile olası riskler ve tedbirleri içerir şekilde bilgilendirmeyi doğru olarak yapmakla ve Varmı platformunda her durumda doğru bilgiler vermekle yükümlüdür.

Hizmet Veren, verdiği hizmeti olağan beklentiler çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Hizmet Veren, sunduğu hizmetin tüm hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Hizmet veren, vergi, kayıt, ruhsat ve benzeri tüm hukuki ve idari gerekliliği sağlayacağını Varmı’ya bir sorumluluk yüklemeden taahhüt eder.

Hizmet Veren, kendi hazırlayacağı Varmı’nın “kullanım kurallarına” uygun bir sözleşmeyi Hizmet Alana sunmak zorundadır. Hizmet Alan’ın Platformda ilgili hizmeti talebi ve onayı ile sözleşme kurulmuş sayılacaktır.

Taraflar arasında, Hizmet Verenin koşulları dahili veya haricinde, Varmı’nın platformunun sağladığı Ödeme Aracısının sunduğu ödeme araçları haricinde yapılacak nakit ödemeler dahil tüm diğer ödeme biçimlerin kullanılması durumda Varmı işbu sözleşme kapsamında sorumluluk almamaktadır.

Hizmet Alanın Yükümlülükleri

Hizmet Alan, kayıt süreci dahil Varmı Platformu dahilinde gerekli olan tüm bilgileri doğru vermekle yükümlüdür.

Hizmet Alan, Varmı aracılığı ile alacağı hizmet hakkında Hizmet Veren’e doğru bilgi sunmak ve talep edilen kolaylaştırıcı bilgileri vermekle yükümlüdür.

Hizmet Alan, aldığı hizmetin icrası, icrasının kalitesi ve uygunluğunu kendi sorumluluğunda denetlemekle yükümlüdür.

Hizmet Alan, Platform aracılığı ile bir hizmeti sipariş ettikten ve onayladıktan sonra Hizmet Veren’in sunduğu hizmet sözleşmesinin hukuken aralarında kurulduğunu ve tüm hükümlerinin geçerli olduğunu kabul eder.

Varmı Kullanım Koşulları

Taraflarca, Varmı Platformunda hiç bir şekil ve araç ile; aldatıcı, yanlış, bir bilgiyi sakınmak, güncellememek sureti ile istemli veya istemsiz şekilde yanıltıcı içerik paylaşılamaz.

Taraflar, Varmı Platformunda hiç bir şekil ve araç ile herhangi bir kişi veya gruba karşı; karalayıcı, onur kırıcı, ayrımcı, saldırgan, tehdit edici, cinsiyetçi, ırkçı, nefret söylemi içeren veya taciz edici davranışlarda bulunamaz ve bu yönde içerik oluşturamaz.

Taraflar, Varmı Platformunda sahip oldukları; kullanıcı hesapları ve sair diğer yetki sahibi oldukları sisteme ilişkin kullanıcı adı ve parola gibi erişim imkanı sağlayan bilgilerin korunmasından sorumludur. Bu bilgiler kişiye özel olup 3. kişilerle paylaşılamaz.

Varmı Kullanımından Doğan Eser Hakları

Varmı’nın ticari unvanı, markası, logosu, alan adı, sistem ve yazılım kaynak kodları ve benzeri tüm eserleri ile Taraflar tarafından oluşturulmamış tüm içeriğe ait her türlü hak ve mülkiyet Varmı’ya aittir. Söz konusu eserlerin her türlü kullanımı Varmı’nın iznine bağlıdır.

Bu sözleşme ile Taraflar, Varmı tarafından yaratılmış ve dağıtımda bulunan yazılımları kişisel cihaz ve cihazlarında; Platforma erişmek, içeriği görüntülemek ve kişisel amaçlarla kullanmak adına alt ruhsat oluşturulmaz, aktarılamaz biçimde (basit) ruhsat elde etmektedirler.

Varmı, Taraflar tarafından Varmı Platformuna yüklenen eserlerin hukuki durumunu kontrol etme sorumluluğunda değildir. Taraflar Varmı Platformunu kullanırken oluşturduğu eserlerin hukuki durumu ile olası mali ve hukuki zararından sorumludur.

Taraflar tarafından üretilen tüm eserler için Taraflar eser sahibidir. Söz konusu eserler Varmı sistemleri üzerinde oluşturuldukları veya yayınlandıkları taktirde, Taraflar söz konusu eserler için Varmı’ya kamuya açık veya özel olarak yayınlamak, çoğaltmak, uyarlamak, sergilemek, düzeltmek, türetmek veya uygun gördüğü şekilde kullanması için dünya çapında geçerli, sınırsız, geri alınamaz, bedelsiz, aktarılabilir, ruhsat vermektedir.

İlgili mevzuatın gelecekte mali hakların genişletilmesi veya koruma süresinin uzatılması gibi getireceği haklardan Taraflar eser sahibi olarak bu sözleşme ile birlikte Varmı adına feragat etmiştir.

Varmı’nın Platformun işletmesi kapsamında aldığı yedek ve benzeri teknik tedbirler, Taraflara ait eserlerin çoğaltılması olarak değerlendirilmez.

Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Varmı işbu sözleşmede dilediği zaman değişikliğe gitme hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler Taraflara, Platforma giriş yaptıklarında gösterilecek bir bildirim ve kayıt için verilen e-posta ve/veya SMS adreslerine değişiklikler gösterilecek şekilde sözleşme yürürlüğe girmeden 30 gün önce iletilecektir.

Taraflar, yenilenen sözleşmeyi kabul etmemesi durumunda, değişiklik bildirimi ile sağlanacak imkan aracılığı veya doğrudan bildirimde bulunarak fesih hakkını kullanabilir. Kullanıcının sözleşmedeki değişiklikler ardından Varmı Platformu ve ilişkili sistemleri kullanmaya devam etmesi sözleşmenin devamı anlamına gelir.

Sözleşmenin Sonlanması

İşbu sözleşme, geçerlilik kazandıktan sonra taraflarca açıkça sonlandırılmadığı sürece yürürlükte kalır.

Varmı ve Taraflar işbu sözleşmeyi dilediklerinde karşı tarafa bildirimde bulunmakla tazminatsız olarak sonlandırabilirler. Tarafların hesaplarını kapatma talepleri ile Varmı’nın Taraflar’ın hesabını kapatması da sözleşmenin sonlandırılması iradesi olarak kabul edilir.

Sözleşmenin sonlandırılması, sözleşmenin geçerli kaldığı süre boyunca ortaya çıkan yükümlülükler ve borçların ifasını Varmı veya Taraflar’ın açık beyanı olmadıkça engellemez.

Sözleşmenin; zaman, uygulama veya bir başka hayatın olağan akışına bağlı durumdan dolayı sonlandırılması bir zarara yol açacak ise hakkını kullanan Taraf bu hususta sorumludur.

Taraflar sözleşmede yapılan değişiklikler dolayısı ile sözleşmeyi sürdürmek iradesini göstermez ise, sözleşmenin değişik halinin reddi üzerine Varmı’nın hak ve talepleri saklı kalmak sureti ile derhal sözleşme sonlandırılır ve ilgili hesap kapatılır.

Bu sözleşmenin koşullarının ihlal edildiğinin tespiti halinde ortaya çıkan zararlara ilişkin haklar saklı kalmakla Varmı tek taraflı olarak her zaman Tarafların Platformdan yararlanmasını askıya alabilir veya sözleşmeyi feshedebilir.

Zarar Sorumluluğu

Taraflar işbu sözleşme kapsamında kendisine ait bir yükümlülüğü yerine getirmemesi veya Varmı tarafından yapılan bir uyarıyı dikkate almamasından doğan tüm zararlardan şahsen sorumludur.

Varmı, Tarafların vermekle yükümlü oldukları bir bilginin eksikliği veya yanlışlığı sebebi ile Varmı’nın sunması gereken bir işlev veya hizmete ulaşamaması dahil olmak üzere uğrayabilecekleri tüm maddi ve hukuki zararlardan sorumlu değildir.

Varmı işbu sözleşme kapsamında kendisine ait bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden doğabilecek olası zararlardan Platform aracılığı ile kazanıdığı 3 aylık geliri 1000 Türk Lirasının üzerinde olan Hizmet Verene karşı, aylık son gelirin %10’u kadar sorumludur. Bu sorumluluk Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında Varmı aracılığı ile kurulan sözleşmenin ifasından doğacak sorumluluğu kapsamaz.

Varmı hizmetlerinden, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan zarara, sorumlu olmayan tarafca katlanılması durumunda ilgili tarafın rücu hakkı saklıdır.

Mücbir Sebep

Sözleşmenin ifasına; doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, iş gücü veya malzeme sıkıntıları, öngörülemeyen teknik arızalar ve benzeri hayatın olağan akışında öngörülmesi pek güç olan sebeplerden dolayı Hizmetin aksaması durumunda Varmı ara verilebilir.

Varmı’nın hizmetlerine mücbir sebep ile ara vermesi, Tarafların arasındaki sözleşmenin icrasına engel değildir.

Mücbir sebebin ortadan kalkması durumu Varmı tarafından kararlaştırılır.

Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme dolayısı ile çıkacak uyuşmazlıklarda taraflar İstanbul merkez mahkemesinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

Tebligat Adresleri

Varmı’nın tebligat adresi 1.1 uyarınca belirlendiği gibidir.

Taraflar, profillerinde bir tebligat adresi belirtmedikleri sürece Varmı tarafından tebligatlar, Kullanıcıların kayıtlı bulundukları e-posta adresine yapılacaktır.

Yazışma adresine yapılan tebligatlar, posta kurumları tarafından tebliğ edildiği tarih itibari ile geçerli sayılır.

E-posta adresine yapılan tebligatlar, gönderi zamanının üzerinden 5 iş günü geçmiş olmakla birlikte tebliğ edilmiş sayılır.

Başlıklar ve Yorum

Bu sözleşmenin ve maddelerinin başlıkları sınıflandırma ve kolaylık olarak yazılmış olup sözleşmenin yorumlanması amacı ile kullanılmazlar.

Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin bir neden ile geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, söz konusu hüküm tarafların iradesini yansıtacak ve en az müdahaleyi gerektirecek şekilde tekrar düzenlenecektir.

Geçersiz olan hükmün tespiti ardından ve olası değişikliğinden sonra da sözleşmenin kalan maddelerinin geçerliliği devam edecektir.

Geçersizliğin tadil edilemeyecek veya sözleşmenin ifasını engelleyecek nitelikte olması durumunda tarafların 11. madde uyarınca sözleşmeyi sonlandırması taraflarca mümkün kabul edilir.

İşbu sözleşme, ekleri ile bir bütündür. Olası çelişkilerde niteliği itibari özel sayılan metinin lafzı geçerli sayılacaktır.

Yürürlülük

Sözleşme, Tarafların kayıt olmak amacı ile gerekli görülen bilgileri vererek Platforma giriş yaparken işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini arayüz ile beyan etmesi ile birlikte veya her halükarda platformu kullanmaya başlaması ile yürürlüğe girer.